1
2
3
آخرین وضعیت دانشکده های دامپزشکی ایران در رتبه بندی شانگهای
 
وضعیت دانشگاه های کشور در آینه نظام بین المللی رتبه بندی در سال ۲۰۱۹ نشان می دهد که ۳۲ دانشگاه کشور در رتبه بندی جهانی شانگهای حضور پر رنگی داشتند.
Delivery
Delivery
Delivery
Time 1399-02-14 00:00

به گزارش فاخته به نقل از مهر، سال ۱۳۹۸ سالی پربار از نظر ارتقا دانشگاه‌های کشور در رتبه بندی‌های مختلف علمی و دانشگاهی بود. یکی از این رتبه بندی ها، رتبه بندی بین المللی شانگهای و یکی از معتبرترین رتبه بندی‌های جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ منتشر می شود.

رتبه بندی منتشر شده در سال ۲۰۱۹ شانگهای ۱۰۰۰ دانشگاه برتر جهان را پوشش می‌دهد.

در رتبه بندی موضوعی شانگهای در سال ۲۰۱۹ تعداد ۵۴ موضوع علمی بررسی شدند. رتبه بندی موضوعی ۲۰۱۹ نظام رتبه بندی بین المللی شانگهای ۳۲ دانشگاه ایرانی در حوزه‌های مختلف حضور پر رنگی دارند.

نظام رتبه بندی شانگهای( ShanghaiRanking) از سال ۲۰۰۹ توسط افراد دانشگاهی این رتبه بندی را منتشر می‌کند. این نسخه از رتبه بندی شامل رتبه بندی دانشگاه‌ها در ۵۴ موضوع در علوم طبیعی، مهندسی، علوم زیستی، علوم پزشکی، و علوم اجتماعی است و بیش از ۴۰۰۰ دانشگاه در این رتبه بندی حضور داشتند.

رتبه بندی موضوعی ۲۰۱۹ نظام رتبه بندی بین المللی شانگهای منتشر شد و ۳۲ دانشگاه ایرانی در حوزه‌های مختلف حضور پر رنگی دارند.

دانشگاه‌های ایرانی حاضر در رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲۰۱۹

موضوع رشته / دانشگاه‌های ایرانی
علوم طبیعی ریاضی: آزاد اسلامی / صنعتی امیرکبیر
فیزیک: آزاد اسلامی / صنعتی اصفهان
شیمی / آزاد اسلامی / دانشگاه تهران / دانشگاه یاسوج
علوم زمین: آزاد اسلامی / تربیت مدرس / ‏‬ دانشگاه تهران
بوم شناسی: دانشگاه آزاد اسلامی / دانشگاه تهران
علوم جو: دانشگاه آزاد اسلامی / دانشگاه تهران
علوم فنی و مهندسی مهندسی مکانیک: آزاد اسلامی / ‏‬ صنعتی امیرکبیر / ‏‬ صنعتی نوشیروانی بابل / علم و صنعت ایران / ‏‬ دانشگاه تهران / فردوسی مشهد / صنعتی شریف / صنعتی اصفهان / صنعتی خواجه نصیر / دانشگاه سمنان / تربیت مدرس / ‏‬ دانشگاه کاشان / دانشگاه گیلان / دانشگاه تبریز / بوعلی سینا همدان / دانشگاه شیراز
مهندسی برق و الکترونیک: دانشگاه تهران / ‏‬ صنعتی شریف / ‏‬‏‬ آزاد اسلامی / ‏ صنعتی امیرکبیر / دانشگاه تبریز / فردوسی مشهد / علم و صنعت ایران / ‏‬ صنعتی اصفهان / صنعتی خواجه نصیر / دانشگاه شیراز / صنعتی شیراز / تربیت مدرس / دانشگاه کاشان
اتوماسیون و کنترل: ‏‬ صنعتی امیرکبیر / ‏‬ دانشگاه علم و صنعت ایران / ‏‬ آزاد اسلامی / ‏‬ صنعتی خواجه نصیر / صنعتی شریف / ‏‬ دانشگاه تبریز / ‏‬ دانشگاه تهران
مهندسی مخابرات: صنعتی شریف / ‏‬‏‬ ‏ صنعتی امیرکبیر / ‏‬ علم و صنعت ایران / ‏‬ صنعتی اصفهان / ‏‬ آزاد اسلامی / صنعتی خواجه نصیر / تربیت مدرس / ‏‬ دانشگاه تهران
ابزار علم و فناوری: آزاد اسلامی / ‏‬ صنعتی اصفهان / ‏ صنعتی شریف / ‏‬ صنعتی امیرکبیر / ‏‬ علم و صنعت ایران
مهندسی پزشکی: صنعتی امیرکبیر / ‏‬ علوم پزشکی تهران
علوم کامپیوتر و مهندسی: آزاد اسلامی / صنعتی امیرکبیر / ‏‬ صنعتی شریف / ‏‬ دانشگاه تهران / ‏‬ علم و صنعت ایران
مهندسی عمران: آزاد اسلامی / ‏‬ دانشگاه تهران / ‏ صنعتی شریف / ‏‬ صنعتی امیرکبیر / ‏‬ تربیت مدرس / ‏‬ علم و صنعت ایران / ‏‬ دانشگاه سمنان / ‏‬ دانشگاه گیلان / ‏‬ دانشگاه تبریز
مهندسی شیمی: آزاد اسلامی / صنعتی امیرکبیر / ‏‬ دانشگاه تهران / ‏ صنعتی شریف / ‏‬ صنعتی اصفهان / ‏‬ تربیت مدرس / ‏ صنعتی نوشیروانی بابل / ‏‬ علم و صنعت ایران / ‏‬ دانشگاه شیراز / ‏ دانشگاه تبریز / ‏‬ دانشگاه صنعتی سهند / ‏‬ دانشگاه کاشان / دانشگاه یاسوج / ‏‬ دانشگاه بوعلی سینا / ‏‬ صنعتی خواجه نصیر / ‏‬ رازی کرمانشاه / ‏‬ دانشگاه سمنان / ‏‬ علوم پزشکی تهران / ‏‬ دانشگاه اصفهان
علوم و مهندسی مواد: آزاد اسلامی / صنعتی امیرکبیر / ‏‬ صنعتی شریف / صنعتی اصفهان
علوم نانو و فناوری نانو: آزاد اسلامی / صنعتی شریف / دانشگاه تهران
علوم و مهندسی انرژی: آزاد اسلامی / صنعتی اصفهان / ‏‬ دانشگاه تبریز / ‏‬ دانشگاه تهران / صنعتی امیرکبیر / صنعتی نوشیروانی بابل / ‏‬ دانشگاه فردوسی مشهد / ‏‬ علم و صنعت ایران / ‏‬ صنعتی شریف / تربیت مدرس / صنعتی خواجه نصیر / ‏‬ دانشگاه صنعتی سهند / دانشگاه سمنان / دانشگاه شیراز / دانشگاه کاشان
علوم و مهندسی محیط زیست: آزاد اسلامی / ‏‬ دانشگاه تهران
منابع آب: دانشگاه تبریز / ‏‬ آزاد اسلامی / ‏‬ دانشگاه شیراز / ‏‬ تربیت مدرس
علوم و صنایع غذایی: آزاد اسلامی / ‏‬ دانشگاه تهران / ‏‬ دانشگاه فردوسی مشهد / ‏‬ صنعتی اصفهان / ‏‬ علوم پزشکی شهید بهشتی / ‏‬ دانشگاه شیراز / ‏‬ تربیت مدرس
بیوتکنولوژی: آزاد اسلامی / ‏‬ تربیت مدرس / ‏‬ علوم پزشکی تهران / ‏‬ دانشگاه تهران / ‏‬ علوم پزشکی شهید بهشتی / ‏‬ علوم پزشکی تبریز
مهندسی دریایی / اقیانوس: صنعتی امیرکبیر
علوم و فناوری حمل و نقل: دانشگاه تهران / علم و صنعت ایران / آزاد اسلامی / صنعتی شریف
علوم معدن: دانشگاه تهران / ‏‬ آزاد اسلامی / ‏‬ صنعتی امیرکبیر / ‏‬ دانشگاه شهید باهنر کرمان / ‏‬ تربیت مدرس / ‏‬ صنعتی اصفهان
مهندسی متالورژی: دانشگاه تهران / ‏‬ آزاد اسلامی / ‏‬ دانشگاه فردوسی مشهد / علم و صنعت ایران / صنعتی اصفهان / صنعتی شریف / صنعتی امیرکبیر / ‏‬ صنعتی سهند / ‏‬ دانشگاه شیراز / ‏‬ تربیت مدرس
دانش زیستی علوم بیولوژی انسانی: علوم پزشکی تهران
علوم کشاورزی: دانشگاه تهران / ‏‬ آزاد اسلامی / ‏‬ ‏‬ صنعتی اصفهان / ‏‬ تربیت مدرس
علوم دامپزشکی: آزاد اسلامی / دانشگاه تهران / ‏‬ دانشگاه فردوسی مشهد / دانشگاه شیراز / تربیت مدرس
علوم پزشکی پزشکی بالینی: علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج) / علوم پزشکی کرمانشاه / علوم پزشکی مازندران / علوم پزشکی تهران / علوم پزشکی مشهد / علوم پزشکی ایران / علوم پزشکی کرمان / علوم پزشکی شهید بهشتی
بهداشت عمومی: علوم پزشکی مشهد / علوم پزشکی تهران / علوم پزشکی کرمان / علوم پزشکی ایران / علوم پزشکی شهید بهشتی
دندانپزشکی و علوم دهان و دندان: علوم پزشکی تهران / آزاد اسلامی / علوم پزشکی شهید بهشتی
پرستاری: علوم پزشکی ایران / علوم پزشکی شهید بهشتی / تربیت مدرس / علوم پزشکی تهران
فناوری پزشکی: علوم پزشکی ایران / آزاد اسلامی / علوم پزشکی شهید بهشتی / علوم پزشکی تهران
داروسازی و علوم دارویی: علوم پزشکی تهران / ‏‬ علوم پزشکی مشهد / ‏‬ آزاد اسلامی / علوم پزشکی شهید بهشتی / علوم پزشکی تبریز

همچنین براساس رتبه بندی شانگهای در علوم انسانی در رشته اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه تهران و در رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و علم و صنعت ایران در این رده بندی قرار گرفتند.

۱۳ دانشگاه ایرانی در جمع ۱۰۰۰ دانشگاه برتر دنیا

نتایج رتبه بندی شانگهای در مردادماه ۹۸ نیز منتشر شد که بر اساس آن ۱۳ دانشگاه ایرانی در جمع ۱۰۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفتند.

شانگهای به عنوان یکی از سه نظام معتبر رتبه بندی دنیا کیفیت آموزش، کیفیت اعضای هیئت علمی، برونداد پژوهشی و عملکرد سرانه را در نظر می‌گیرد.

در رتبه بندی سال ۲۰۱۹ دانشگاه تهران مشابه رتبه بندی سال ۲۰۱۸ توانست با کسب رتبه در بازه ۴۰۰-۳۰۱ در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گیرد و رتبه اول دانشگاه‌های ایران را از آن خود کند.

دانشگاه‌های صنعتی شریف و علوم پزشکی تهران با ارتقا رتبه نسبت به سال قبل، توانستند جایگاهی در بازه ۵۰۰-۴۰۱ در سال ۲۰۱۹ را کسب کنند و به صورت مشترک رتبه‌های دوم و سوم ایران را از آن خود کنند.

دانشگاه‌های امیر کبیر و تربیت مدرس نیز در بازه ۶۰۰- ۵۰۱ گرفتند و رتبه‌های چهارم و پنجم ایران را از آن خود کردند.

همچنین دانشگاه فردوسی مشهد با بازه رتبه‌ای ۶۰۱-۷۰۰ رتبه ۶ و علوم پزشکی شهید بهشتی با بازه رتبه‌ای ۸۰۰-۷۰۱ رتبه ۷ ایران را به خود اختصاص داد.

دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل، علم و صنعت ایران و صنعتی اصفهان در بازه ۹۰۰-۸۰۱ قرار دارند و رتبه ۸-۱۰ ایران را از آن خود کردند و در نهایت دانشگاه شهید بهشتی توانست برای اولین بار در این رتبه بندی حضور یابد و به همراه دانشگاه شیراز و دانشگاه تبریز در بازه ۱۰۰۰-۹۰۱ و رتبه ۱۱-۱۳ کشور قرار گرفت.

مطالب مرتبط

دیدگاه (0)

هنوز هیچ دیدگاهی ارسال نشده است.

ارسال دیدگاه

  1. ارسال دیدگاه به عنوان مهمان ثبت نام یا ورورد به ناحیه کاربری.
0 کارکتر
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک موقعیت شما
04   تلفن:
09055204638
04  نشانی:
مشهد، خیابان خواجه ربیع، آیت الله عبادی 80 پلاک3
04   پیام کوتاه:
 30003300887766
04    ایمیل:
 info@ fakhtehnews.ir
آیا حساب کاربری نداری ؟ ثبت نام کن

ورود به حساب کاربری

 
چهارشنبه ۶ تیر ۱۴۰۳
 
2024 - Jun - 26